Privacyverklaring

Sportarbeidsmarkt.nl is een label van Sport Knowhow XL, informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt. Op Sportarbeidsmarkt.nl worden nieuwe vacatures in de sportwereld geplaatst.

Werkzoekenden kunnen zich op Sportarbeidsmarkt.nl registreren om op die manier gericht te zoeken naar vacatures met bepaalde kenmerken.

Op die manier verwerkt Sportarbeidsmarkt.nl privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Sportarbeidsmarkt.nl vindt het van groot belang dat daar zorgvuldig mee wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door Sportarbeidsmarkt.nl dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt Sportarbeidsmarkt.nl zich aan de eisen die de wet stelt. Dat betekent bijvoorbeeld dat Sportarbeidsmarkt.nl:

  • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verwerkt. Dat doet Sportarbeidsmarkt.nl op het moment dat zij jouw persoonsgegevens uitvraagt en via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt voor zover ze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.;
  • de duur daarvan net zo lang is als werkzoekenden via Sportarbeidsmarkt.nl gericht willen blijven zoeken naar vacatures;
  • jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer zij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen; een verzoek daartoe kan bij Sportarbeidsmarkt.nl worden ingediend via info@skxl.nl of 06-5579 3708.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met Sportarbeidsmarkt.nl wilt opnemen, dan kan dat via info@skxl.nl of 06-5579 3708. Tot slot wijst Sportarbeidsmarkt.nl je op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Peter Hopstaken,
directeur Sport Knowhow XL

#replace title#